Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego w ramach jednego postępowania sądowego. W przypadku upadłości likwidacyjnej, wierzyciele uzyskują zaspokojenie z likwidowanego majątku upadłego, zaś w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu, zaspokojenie wierzycieli następuje w drodze realizacji zawartego układu. Niezależnie od przyjętego trybu postępowania upadłościowego, warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym jest zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela upadłego Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 236 p.u.n.  w postępowaniu upadłościowym mogą uczestniczyć jedynie wierzyciele, którzy zgłosili swoją wierzytelność. Bez znaczenia jest przy tym, czy wierzyciel wygrał proces przeciwko upadłemu i dysponuje już prawomocnym wyrokiem sądu, czy też nawet prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko upadłemu. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi wierzytelności, nie może liczyć na jej ewentualne zaspokojenie z majątku upadłego w ramach postępowania upadłościowego. Przy czym zgłoszenie wierzytelności jest prawem, a nie obowiązkiem wierzyciela. Brak zgłoszenie wierzytelności nie powoduje jej wygaśnięcia.

Dla zgłoszenia wierzytelności bez znaczenia jest czy wierzytelność ma charakter pieniężny, czy niepieniężnyBez znaczenia jest również termin jej wymagalności. Ważnym jest jedynie aby wierzytelność istniała w chwili ogłoszenia upadłości.

Przywołana powyżej zasada z art. 236 p.u.n. nie jest jednak bezwzględna i ustawodawca wprowadził parę wyjątków. Istota tych wyjątków sprowadza się do tego, że pewna kategoria wierzytelności podlega uwzględnieniu w postępowaniu upadłościowym z urzędu. Należy przy tym zaznaczyć, że uwzględnienie wierzytelności z urzędu nie wyłącza możliwości samodzielnego zgłoszenia wierzytelności, zwłaszcza gdy wierzyciel inaczej oznacza jej wysokość lub klasyfikacje.

Zgłoszenie wierzytelności nie jest wymagalne dla:

1. służące wierzycielowi osobistemu wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipotekom morską na rzeczach wchodzących w skald masy upadłość (art. 236 ust. 2)
2. służące wierzycielowi rzeczowemu wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipotekom morską na rzeczach wchodzących w skald masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym (art. 236 ust. 3)
3. należności ze stosunku pracy (art. 237 p.u.n.).
4. roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego (art. 238 p.u.n.).

Należy zaznaczyć, że zgłoszenie wierzytelności, jako sądowa forma dochodzenia roszczeń, będzie skuteczne tylko pod warunkiem, że zostało złożone do rąk sędziego-komisarza na adres sądu, w którym on urzęduje. Tym samym bezskutecznym jest dokonanie zgłoszenia do rąk syndyka, zarządcy, czy też nadzorcy sądowego.

O tym gdzie i komu dokładnie należy złożyć zgłoszenie wierzytelności dowiesz się z treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości publikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dostępnym bezpłatnie TUTAJ.

Na temat wymogów formalnych dotyczących zgłoszenia wierzytelności oraz terminu jego dokonania można przeczytać w kolejnych wpisach: „Zgłoszenie werzytelności – wymogi formalne”, „Termin zgłoszenia wierzytelności”, „Koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie”.