Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Zgodnie z obowiązującą w prawie upadłościowym zasadą, zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenie wierzytelności stanowi odpowiednik pozwu w postępowaniu cywilny i tak jak pozew winno spełniać określone przepisami prawa wymogi formalne.

Zgłoszenie wierzytelności - wymogi formalne

Zgłoszenie wierzytelności – wymogi formalne

Przede wszystkim zgłoszenie wierzytelności, jak i każde inne pismo sądowe, powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc zawierać:
1. oznaczenie sędziego-komisarza oraz sądu, do którego jest kierowane;
2. oznaczenie sprawy upadłościowej przez wskazanie sygnatury akt sprawy;
3. wskazanie upadłego wraz z jego siedzibą;
4. oznaczenie rodzaju pisma, tj. wskazanie, że jest to zgłoszenie wierzytelności;
5. uzasadnienie;
6. podpis;
7. wymienienie załączników.

Ponadto szczególne wymogi co do formy i treści zgłoszenia wierzytelności przewiduje sama ustawa –Prawo upadłościowe i naprawcze. Jeżeli chodzi o formę to zgodnie z art. 239 p.u.n. zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach (tj. oryginał i jego odpis). Do zgłoszenia należy dołączyć oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów uzasadniających jego treść (nie wystarczą zatem zwykłe kserokopie). Wymogi dotyczące treści zgłoszenia wierzytelności określa zaś art. 240 p.u.n., zgodnie z którym wierzyciel powinien podać:
1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę;
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona (tj. jedną z kategorii oznaczonych w art. 342 p.u.n.);
5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;
6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Określenie wierzytelności następuje poprzez wskazanie jej wysokości oraz podstawy faktycznej. Ponadto należy wskazać poszczególne jej elementy, tj. kapitał główny, odsetki, koszty. Należy przy tym zaznaczyć, że co do zasady odsetki należą się jedynie do dnia ogłoszenia upadłości (art. 92 p.u.n.). Jeżeli chodzi o wierzytelności niepieniężne należy oznaczyć jej pierwotny przedmiot oraz wartość na dzień ogłoszenia upadłości. W przypadku wierzytelności w walucie obcej należy określić jej wartość w złotówkach według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia upadłości.

Należy koniecznie wymienić rodzaj zabezpieczania związanego ze zgłoszoną wierzytelnością. Chodzi tu wyłącznie o zabezpieczenia rzeczowe (np. hipoteka , zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie itp.) i tylko na majątku upadłego. Wskazując zabezpieczenie należy podać przedmiot zabezpieczenia oraz prawdopodobną sumę, wynikającą z wartości przedmiotu zabezpieczenia, w jakiej znajdzie zaspokojenie zgłaszana wierzytelność. Ważnym jest, aby wskazać, zarówno fakt istnienia zabezpieczenia, jak i jego brak. Niezamieszczenie jakiejkolwiek informacji w tym przedmiocie może zostać uznane za brak formalny.

Wskazanie stanu sprawy sądowej lub administracyjnej dotyczącej wierzytelności polega na wskazaniu etapu, na którym znajduje się dane postępowanie np. zawieszenie postępowania, wydanie wyroku przez sąd w I lub II instancji, wniesienie apelacji itp. Ponadto należy oznaczyć odpowiednio sądu lub organu, przed którym postępowanie się toczy oraz wskazanie sygnatury akt.

Ponadto wierzyciel będący osobą prawną lub inną organizacją mającą zdolność sądową ma obowiązek wykazać dokumentem umocowanie osoby podpisującej się pod zgłoszeniem wierzytelności. To samo dotyczy sytuacji gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika. Niedopełnienie powyższego obowiązku stanowi brak formalny zgłoszenia wierzytelności.

Na temat terminu zgłoszenia wierzytelności można przeczytać we wpisie „Termin zgłoszenia wierzytelności”.