Układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności, według ustawy, objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście. W związku z tym, jeden z czytelników bloga zadał mi ostatnio pytanie: „Po co w takim razie dokonywać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu układowym?”

Jest kilka powodów, dla których warto dokonać zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu układowym. Niemniej niniejszy wpis będzie poświęcony tylko jednemu z nich, w mojej ocenie najważniejszemu.

Darmowy tytuł egzekucyjny

Zgodnie z art. 296 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze „wyciąg z listy wierzytelności, łącznie z wypisem prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu oraz temu, kto udzielił zabezpieczenia wykonania układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający udzielenie zabezpieczenia.”

Oznacza to, żYES_4061(5).jpge każdy z wierzycieli, który dokonał zgłoszenia wierzytelności wciągniętej następnie na listę wierzytelności, uzyskuje – w zasadzie bez ponoszenia żadnych kosztów – tytuł egzekucyjny.

Ów tytuł egzekucyjny jest równy wyrokowi wydanemu w procesie i, po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy. Na podstawie tego tytułu może być wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko upadłemu oraz osobie zabezpieczającej wykonanie układu.

Nadanie klauzuli wykonalności

Jak już zasygnalizowałem, do prowadzenie egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego w wyżej wskazanej postaci wymagana jest klauzula wykonalności. Klauzulę wykonalności nadaje sąd prowadzący postępowanie upadłościowe, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 781 i nast.)

Klauzula wykonalności umieszczana jest na wypisie postanowienia o zatwierdzeniu układu, połączonym trwale z wyciągiem z listy wierzytelności oraz – w razie egzekucji przeciwko osobie trzeciej – z odpisem dokumentu stwierdzającego udzielenie zabezpieczenia.

Proces o wierzytelności nieujęte na liście wierzytelności

Wyciąg z listy wierzytelności nie stanowi tytułu egzekucyjnego na rzecz wierzycieli, których wierzytelności nie zostały umieszczone na liście wierzytelności. W związku z tym wierzyciele, którzy nie dokonali zgłoszenia wierzytelności, chcąc uzyskać przymusowe zaspokojenie swych należności, muszą wystąpić na drogę procesu sądowego. Wiąże się to już ze znacznymi kosztami – sama opłata sądowa od pozwu wynosi 5 % dochodzonej należności.

Należy zaznaczyć, że wierzyciele tacy nie mogą żądać zasądzenia całej wierzytelności lecz tylko tej części, jaka wynika z układu przyjętego w postępowaniu upadłościowym. Układ co do zasady wiąże bowiem także wierzycieli, których wierzytelności nie zostały wciągnięte na listę.

Reasumując

Wierzyciel, który zaniecha zgłoszenia wierzytelności, aby uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu, musi wtoczyć powództwo w procesie cywilnym – co wiąże się już z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Ponadto wierzyciela takiego będzie wiązał układ, na którego treść nie miał wpływu.

Mając na uwadze, że zgłoszenia wierzytelności wolne jest od jakichkolwiek opłat sądowych, już dla samego „darmowego tytułu wykonawczego”, warto wnieść zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu układowym.