Nierzadko zdarza się, że po wszczęciu przeciwko naszemu dłużnikowi postępowania sądowego, zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości obejmującej likwidację majątku. Co w takim przypadku dzieje się ze wszczętym już postępowaniem cywilnym?

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Upadłość a inne postępowania

Upadłość a inne postępowania

Jeżeli wszczęte przez nas postępowanie cywilne dotyczy rzeczy lub prawa wchodzącego w skład masy upadłości, a została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku pozwanego, sąd z urzędu wyda postanowienie o zawieszeniu takiego postępowania sądowego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet wskazanym jest, aby zwrócić sądowi uwagę na zaistnienie powyższej okoliczności w drodze wniosku o zawieszenie postępowania.

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej pozwanego nie uzasadnia zawieszenia postępowania cywilnego, jeżeli spór nie dotyczy rzeczy i praw wchodzących w skład masy upadłości. Ponadto ogłoszenie upadłości likwidacyjnej pozwanego nie powoduje zawieszenia postępowania także wtedy, gdy następuje to już po zamknięciu rozprawy.

Zawieszając postępowanie, sąd wezwie syndyka do wzięcia udziału w sprawie, a jeżeli syndyk może odmówić wstąpienia do postępowania, wyznaczy mu odpowiedni termin do założenia oświadczenia w tym przedmiocie. Jeżeli syndyk złoży oświadczenie o wstąpieniu do postępowania, to sąd z urzędu postanowi podjąć zawieszone postępowania. Niezłożenie przez syndyka w terminie oświadczenia co do wstąpienia do postępowania, uważa się za odmowę wstąpienia.

Postępowanie cywilne zawieszone na skutek ogłoszenia upadłości likwidacyjnej pozwanego może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy wierzytelność, której dotyczy sprawa, po wyczerpaniu trybu określonego w prawie upadłościowym i naprawczym, nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

Zatem wierzyciel, któremu ogłoszenie upadłości likwidacyjnej przerwało wytoczony przeciwko dłużnikowi proces, ma prawo żądać podjęcia zawieszonego postępowania dopiero po prawomocnej odmowie uznania spornej wierzytelności na liście wierzytelności.