Prowadzona przez mnie Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu postępowań upadłościowych, w tym upadłości konsumenckich. W związku z powyższym w zakres świadczonych przez Kancelarię usług wchodzi: Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

  1. udzielanie porad prawnych w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, a w szczególności upadłości konsumenckiej oraz deweloperskiej;
  2. dokonywanie analizy sytuacji prawno – finansowej pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości;
  3. sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej;
  4. reprezentacja przed sądem upadłościowym w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości;
  5. dochodzenie wierzytelności oraz praw i roszczeń osobistych w postępowaniu upadłościowym dłużnika;
  6. dochodzenie roszczeń w upadłości deweloperskiej;
  7. reprezentacja w toku postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości;
  8. sporządzanie sprzeciwu do listy wierzytelności, zarzutów przeciwko planowi podziału funduszów masy upadłości oraz innych środków zaskarżenia przewidzianych przepisami prawa upadłościowego i naprawczego.

Moim Klientom zapewniam absolutną dyskrecję i gwarantuję, że powierzone mi informacje nigdy nie trafią do niepowołanych osób.

Wynagrodzenie za całościowe przeprowadzenie  postępowania w trybie upadłości konsumenckiej ustalane jest indywidualnie z Klientem podczas pierwszych konsultacji, które są bezpłatne.

Kancelaria świadczy swoje usługi w całej Polsce.