umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowymUmorzenie zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym jest jedną z najrzadziej stosowanych instytucji postępowania upadłościowego. Po części wynika to z winy samych dłużników, którzy albo zapominają o złożeniu w terminie stosowanego wniosku, albo dopuszczają się działań i zaniechań skutkujących pozbawieniem ich możliwości skorzystania z tego prawa. Tymczasem instytucja ta umożliwia upadłemu rozpoczęcie normalnego funkcjonowania po zakończeniu postępowania Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

W stosunku do kogo i kiedy może mieć miejsce umorzenie zobowiązań?

Umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym może dotyczyć jedynie dłużników będących osobami fizycznymi. Prawo upadłościowe i naprawcze nie przewiduje bowiem możliwości umorzenia zobowiązań upadłych będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych).

Z możliwości tej nie może skorzystać upadły, jeżeli już wcześniej wobec niego ogłoszono upadłość albo odmówiono wszczęcia postępowania upadłościowego z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, a od zakończenia tego postępowania lub odmowy jego wszczęcia do dnia wszczęcia obecnego postępowania upadłościowego nie upłynęło dziesięć lat. Termin ten liczony jest od daty uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu/umorzenia postępowania upadłościowego lub postanowienia oddalającego wniosek. Datą wszczęcia obecnego postępowania będzie dzień skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ponadto umorzenie zobowiązań może mieć miejsce jedynie w przypadku zakończenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego oraz w przypadku zawarcia układu likwidacyjnego.

Wniosek o umorzenie zobowiązań

Umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym następuje wyłącznie na wniosek upadłego, a co za tym idzie sąd nie może dokonać tego z urzędu.

Wniosek powinien być złożony na piśmie i wskazywać zakres umorzenia oraz okoliczności uzasadniające go. Należy przy tym zaznaczyć, że sąd rozpoznając wniosek nie ma obowiązku poszukiwać dowodów wskazujących na istnienie przesłanek uzasadniających jego uwzględnienie.

Wniosek może być złożony zarówno wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, jak i w toku całego postępowania upadłościowego do czasu wydania postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Przesłanki umorzenia zobowiązań

Umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w postepowaniu upadłościowym może mieć miejsce jeżeli:

  1. niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności – chodzi tu o zdarzenia, których następstwo jest niezależny od upadłego, a przy tym niemożliwe do przewidzenia i uwzględnienia w jego działalności. Do okoliczności takich można zaliczyć m.in. klęski żywiołowe, kryzys w branży, w której działał upadły, niezapowiedziana zmiana polityki celnej lub podatkowej państwa, ciężka choroba, pożar, strajk itp.
  2. materiał zebrany w sprawie daje podstawę do stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do pozbawienia upadłego prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
  3. upadły rzetelnie wykonywał obowiązki nałożone na niego w postępowaniu upadłościowym.

Należy zaznaczyć, że wszystkie powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Wierzytelności objęte umorzeniu

Umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym obejmuje wierzytelności umieszczone na liście wierzytelności oraz wierzytelności, które mogły zostać zgłoszone, o ile ich istnienie stwierdzone było dokumentami upadłego. „Wierzytelnościami umieszczonymi na liście wierzytelności” są tylko te wierzytelności, które zostały umieszczone na liście wierzytelności zatwierdzonej przez sędziego-komisarza.

Wierzytelności niepodlegające umorzeniu

Nie podlegają umorzeniu:

  1. należności alimentacyjne;
  2. renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
  3. wierzytelności ze stosunku pracy;
  4. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników.

Forma umorzenia zobowiązań

Umorzenie zobowiązań następuje w formie postanowienia wydanego przez sąd upadłościowy, przed którym prowadzone było postępowanie. Sąd orzeka tu w składzie jednego sędziego. Orzeczenie to zawierane jest w treści postępowania o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Umorzenie zobowiązań upadłego niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym jest zaskarżalne, a zażalenie na nie przysługuje zarówno upadłemu, jak i każdemu z wierzycieli, którego wierzytelność została umorzona w czułości lub w części. Co więcej, na postanowienie sądu II instancji przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.