uboat-lineZgodnie z treścią wczorajszego komunikatu, w dniu 27 lutego 2015 r. spółka Uboat-Line S.A. złożyła w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

Przyczyny złożenia wniosku o upadłość Uboat-Line

Jak wskazano w powyższym komunikacie, „stan niewypłacalności zaistniał w szczególności w rezultacie powstania stanu wymagalności zobowiązań dłużnika z tytułu zaciągniętych kredytów. Spółka otrzymała z banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu w rachunku bieżącym. Wskazaną przez bank przyczyną wypowiedzenia kredytów są zaległości w obsłudze kredytów, oraz utrata zdolności kredytowej i zagrożenie niewypłacalnością. Łączna suma zadłużenia dłużnika postanowionego w stan natychmiastowej wymagalności na skutek złożenia przez bank ww. oświadczeń o wypowiedzeniu wynosi 1.463.233,08 złotych.” Stan niewypłacalności Uboat-Line, w ocenie osób reprezentujących spółkę ma charakter trwały.

Uzasadniając złożenie wniosku o upadłość, spółka Uboat-Line przyznała się do naruszenia warunków emisji obligacji serii B (UBT0415) i C (UBT0915). „Wymagalność zobowiązań z wyemitowanych obligacji powstała przedterminowo, w rezultacie sprzedaży przez akcjonariusza Pana Grzegorza Misiąga, dotychczasowego głównego akcjonariusza Spółki, akcji w Spółce. Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 29 stycznia 2015 roku, o czym Spółka została poinformowana przez strony transakcji w wykonaniu obowiązków informacyjnych ciążących na akcjonariuszach spółki publicznej.”
Źródło

Dotychczasowa działalność Uboat-Line

Jak wskazuje spółka na swojej stronie, specjalizuje się ona w organizacji i wsparciu transportu promowego, samochodowego, morskiego, lotniczego, autobusowego, a ponadto pracuje nad rozwiązaniami dla transportu kolejowego.

Niemniej działalność Uboat-Line skoncentrowana jest przede wszystkim „na wyszukiwaniu i rezerwacji połączeń promowych, które realizowane są na trasach morskich basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, Śródziemnego i Adriatyku. Za pośrednictwem Uboat Line klienci mogą zarezerwować m.in. miejsca na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych popularnych portów.”
Źródło