Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w WołominieSpółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) niewypłacalny. Jak podała w swoim komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 21 listopada 2015 r. została zawieszona działalność SK Banku. Ponadto KNF  postanowił wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Zaistniała sytuacja stanowi podstawę uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Środki z BFG są wypłacane w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości są gwarantowane jedynie depozyty (łącznie) do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Jeżeli środki zdeponowane były w walucie obcej, przeliczane będą one na złotówki według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.

Kalkulator środków gwarantowanych TUTAJ

Kwoty ponad wyżej wskazany limit będzie można dochodzić bezpośrednio od upadłego banku w drodze zgłoszenia wierzytelności wyznaczonemu przez sąd upadłościowy sędziemu-komisarzowi, w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Informacje o tym jak sporządzić zgłoszenie wierzytelności można znaleźć na niniejszym blogu TUTAJ