Prawo restrukturyzacyjneZ początkiem przyszłego roku w życie wchodzi Prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a także w drodze postępowania sanacyjnego zmierzającego do poprawy jego sytuacji ekonomicznej i przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

Prawo restrukturyzacyjne – podobnie jak Prawo upadłościowe – znajduje zastosowanie w stosunku do:

1) przedsiębiorców w rozumieniu Kodeks cywilny;

2) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

3) wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

4) wspólników spółki partnerskiej.

Przy czym w razie zbiegu postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego, przepisy co do zasady dają pierwszeństwo postępowaniu restrukturyzacyjnemu.

W okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia nie możne zostać ogłoszona upadłość dłużnika. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności sąd rozpoznawać będzie wniosek restrukturyzacyjny. Sąd restrukturyzacyjny, którym jest sąd gospodarczy, po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić sąd upadłościowy o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego.

Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Przy czym nie stanowi to przeszkody do zabezpieczenia majątku dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

W przypadku gdy wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy przejmuje wniosek restrukturyzacyjny do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wspólne rozpoznanie obu wniosków odbywa się w składzie właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli natomiast przejęcie wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy rozpoznaje jedynie wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

W przypadku gdy została ogłoszona upadłość dłużnika, sąd restrukturyzacyjny wstrzymuje rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sąd restrukturyzacyjny odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.