Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

pcz saPolski Holding Medyczny PCZ S.A. na polskim rynku zdrowia istnieje już 15 lat. Niestety ostatni komunikat Zarządu spółki wskazuje, że jej działalność może skończyć się na tych 15 latach.  W dniu 26 czerwca 2015 r. został bowiem złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości PCZ S.A.

Wprawdzie złożyła go sama spółka, wnioskując przy tym o ogłoszenie upadłości układowej, jednakże Sąd nie jest związany treścią żądania. Spółka musi przekonać Sąd, że ewentualny układ będzie korzystniejszy dla wierzycieli, niż spieniężenie posiadanego przez nią majątku. W związku z powyższym zawsze istnieje niebezpieczeństwo orzeczenia upadłości likwidacji.

O los spółki obawia się teraz spora rzesza obligatariuszy. W na rynku Catalyst jest aż siedem serii obligacji, których emitentem jest PCZ S.A. Termin ich spłaty przypada w okresie od października br. do listopada 2017 r. W poniedziałek został już zawieszony obrót czterema seriami obligacji.

Upadłość PCZ S.A. została ogłoszona w dniu 30 lipca br.