pcz saPolski Holding Medyczny PCZ S.A. na polskim rynku zdrowia istnieje już 15 lat. Niestety ostatni komunikat Zarządu spółki wskazuje, że jej działalność może skończyć się na tych 15 latach.  W dniu 26 czerwca 2015 r. został bowiem złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości PCZ S.A.

Wprawdzie złożyła go sama spółka, wnioskując przy tym o ogłoszenie upadłości układowej, jednakże Sąd nie jest związany treścią żądania. Spółka musi przekonać Sąd, że ewentualny układ będzie korzystniejszy dla wierzycieli, niż spieniężenie posiadanego przez nią majątku. W związku z powyższym zawsze istnieje niebezpieczeństwo orzeczenia upadłości likwidacji.

O los spółki obawia się teraz spora rzesza obligatariuszy. W na rynku Catalyst jest aż siedem serii obligacji, których emitentem jest PCZ S.A. Termin ich spłaty przypada w okresie od października br. do listopada 2017 r. W poniedziałek został już zawieszony obrót czterema seriami obligacji.

Upadłość PCZ S.A. została ogłoszona w dniu 30 lipca br.