Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

pcz w upadłościPostanowieniem z dnia 3o lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PCZ S.A. z/s we Wrocławiu. Sąd nie przychylił się przy tym do wniosku spółki o ogłoszenie upadłości układowej i upadłość PCZ będzie prowadzona w trybie likwidacyjnym.

PCZ w upadłości likwidacyjnej

Na sędziego komisarza wyznaczony został SSR Paweł Biliński. Funkcję syndyk będzie zaś sprawowała  Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. z siedzibą we Wrocławiu. Wszyscy wierzyciele PCZ powinni dokonać zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki. To samo dotyczy osób, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do emitenta, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości PCZ

postanowienie o ogłoszeniu upadłości PCZpostanowienie o ogłoszeniu upadłości PCZ 2

Obligacje PCZ

Na rynku Catalyst znajduje się sześc serii obligacji wyemitowanych przez spółkę, którymi obrót został zawieszony przez GPW w dniu 06 lipca 2015 r.:
PCZ0117 (seria E) z datą wykupu 31 stycznia 2017 r.; PCZ0615 (seria B) z datą wykupu 30 czerwca 2015 r.; PCZ0617 (seria G) z datą wykupu 30 czerwca 2017 r.; PCZ0916 (seria F) z datą wykupu 30 września 2016 r.; PCZ1117 (seria H) z datą wykupu 30 listopada 2017 r.; PCZ0416 (seria D) z datą wykupu 15 kwietnia 2016 r.; PCZ1015 (seria C) z datą wykupu 31 października 2015 r.

Niestety żadna z powyższych serii obligacji nie posiadała zabezpieczenia na majątku emitenta, co oznacza, że każdy obligatariusz z osobna musi dokonać indywidualnego zgłoszenia wierzytelności z posiadanych obligacji.

Informacje dla obligatariuszy

Wszystkich posiadających obligacje PCZ  zachęcam do lektury przeprowadzonego ze mną wywiadu opublikowanego na łamach portalu StockWatch.pl (link TUTAJ), a w którym udzielam odpowiedzi na pytania użytkowników forum obligacji StockWatch.pl dotyczące możliwości i sposobu dochodzenia swoich wierzytelności w obliczu upadłości emitenta.

Ponadto polecam zapoznać się z poniższymi artykułami:
Obligacje korporacyjne a upadłość emitenta
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Zgłoszenie wierzytelności – wymogi formalne

Pomoc prawna

Istnieje możliwość zleceni mojej Kancelarii dokonania zgłoszenie wierzytelności oraz reprezentacji w toku całego postępowania upadłościowego PCZ S.A. Kontakt mailowy na adres: mh@kancelariamh.pl lub telefoniczny na nr: 601 153 747.