Niezwykle istotną, a zarazem rodzącą wiele nieporozumień jest kwestia zaspokajania odsetek od wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku. Dochodzenie odsetek przy upadłości likwidacyjnej jest jak najbardziej możliwe, jednakże obwarowane pewnymi ograniczeniami.

Money growthOdsetki od wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Zgodnie z treścią art. 92 ust 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku mogą być zaspokajane z masy upadłości należne od upadłego odsetki od wierzytelności, jednakże jedynie za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Dotyczy to zarówno odsetek umownych, jak i ustawowych.

Należy podkreślić, że ww. przepis nie zawiera zakazu naliczania odsetek po ogłoszeniu upadłości, a jedynie określa zasady ich dochodzenia z masy upadłości. W związku z powyższym, odsetki od wierzytelności nadal biegną, ale nie mogą już być zaspokajane z masy upadłości. Przedmiotowe odsetki mogą być dochodzone jedynie z majątku upadłego niewchodzącego do masy upadłości oraz pozostałego po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego. Ponieważ postępowanie upadłościowe obejmujące likwidacje majątku prowadzi zazwyczaj do likwidacji samego dłużnika, w praktyce rzadko kiedy istnieje taka możliwość.

Ograniczenie w dochodzeniu odsetek z masy upadłości nie odnosi się do podmiotów, które odpowiadają razem z upadłym, tj. współdłużników, poręczycieli i dłużników rzeczowych. Należne od nich odsetki od wierzytelności mogą być dochodzone za pełen okres.

Odsetki od wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Omówione powyżej ograniczenie w dochodzeniu odsetek z masy upadłości nie dotyczy odsetek od wierzytelności zabezpieczonych na składniku masy upadłości hipoteką, wpisem w rejestrze, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipoteką morską.

Niemniej odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości mogą być zaspokojone wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Jeżeli zatem przedmiot zabezpieczenia (np. nieruchomość) nie wystarczy już na pokrycie odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości, to nie można żądać ich zaspokojenia z ogólnej masy upadłości.