Niezwykle istotną, a zarazem rodzącą wiele nieporozumień jest kwestia zaspokajania odsetek od wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku. Dochodzenie odsetek przy upadłości likwidacyjnej jest jak najbardziej możliwe, jednakże obwarowane pewnymi ograniczeniami Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

Money growthOdsetki od wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Zgodnie z treścią art. 92 ust 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku mogą być zaspokajane z masy upadłości należne od upadłego odsetki od wierzytelności, jednakże jedynie za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Dotyczy to zarówno odsetek umownych, jak i ustawowych.

Należy podkreślić, że ww. przepis nie zawiera zakazu naliczania odsetek po ogłoszeniu upadłości, a jedynie określa zasady ich dochodzenia z masy upadłości. W związku z powyższym, odsetki od wierzytelności nadal biegną, ale nie mogą już być zaspokajane z masy upadłości. Przedmiotowe odsetki mogą być dochodzone jedynie z majątku upadłego niewchodzącego do masy upadłości oraz pozostałego po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego. Ponieważ postępowanie upadłościowe obejmujące likwidacje majątku prowadzi zazwyczaj do likwidacji samego dłużnika, w praktyce rzadko kiedy istnieje taka możliwość.

Ograniczenie w dochodzeniu odsetek z masy upadłości nie odnosi się do podmiotów, które odpowiadają razem z upadłym, tj. współdłużników, poręczycieli i dłużników rzeczowych. Należne od nich odsetki od wierzytelności mogą być dochodzone za pełen okres.

Odsetki od wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Omówione powyżej ograniczenie w dochodzeniu odsetek z masy upadłości nie dotyczy odsetek od wierzytelności zabezpieczonych na składniku masy upadłości hipoteką, wpisem w rejestrze, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipoteką morską.

Niemniej odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości mogą być zaspokojone wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Jeżeli zatem przedmiot zabezpieczenia (np. nieruchomość) nie wystarczy już na pokrycie odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości, to nie można żądać ich zaspokojenia z ogólnej masy upadłości.