W przypadku ogłoszenie upadłości emitenta obligacji korporacyjnych, sytuacja obligatariuszy co do zasady nie różni się niczym od sytuacji pozostałych wierzycieli. Dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych odbywa się bowiem na zasadach ogólnych. Nie dotyczy to jednak obligatariuszy, którzy zainwestowali w obligacje zabezpieczone na majątku emitenta.

Odrębne postępowanie upadłościowe emitenta obligacji

Zgodnie z treścią art. 483 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, odrębna regulacja dotycząca postępowania upadłościowego, w przypadku ogłoszenia upadłości emitenta obligacji, znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono zabezpieczenie na majątku upadłego.

To czy obligacje zostały zabezpieczone i w jakim zakresie wynika z warunków emisji obligacji. Zabezpieczenie na majątku upadłego może polegać w szczególności na ustanowieniu zastawu lub hipoteki.

Wyjątek stanowi tu ogłoszenie upadłości emitenta obligacji przychodowych, jeżeli emitent w treści obligacji ograniczył swoją odpowiedzialność do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia. Środki przeznaczone na zaspokojenie praw obligatariuszy z takich obligacji nie wchodzą do masy upadłości, a co za tym idzie roszczenia z nich nie podlegają zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym.

Kurator

Dla reprezentowania praw obligatariuszy w toku postępowania upadłościowego, sąd zobowiązany jest ustanowić kuratora. Kuratorem może być przy tym bank, z którym upadły zawarł umowę o reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta.

Kurator obowiązany jest nadzorować przebieg postępowania upadłościowego pod kątem prawidłowego zaspokojenia przez syndyka wierzytelności obligatariuszy.

W związku z powyższym syndyk, nadzorca sądowy oraz zarządca zobowiązani są udzielać kuratorowi wszelkich potrzebnych mu informacji. Ponadto kurator jest uprawniony do przeglądania wszystkich ksiąg i dokumentów handlowych upadłego.

Zgłoszenie wierzytelności

Zgodnie z ogólną zasadą postępowania upadłościowego, wierzyciele upadłego obowiązani są indywidualnie zgłosić swoje wierzytelności do masy upadłości. Nie dotyczy to jednak obligatariuszy, którzy zainwestowali w obligacje zabezpieczone na majątku emitenta. Zgłoszenia przysługujących im wierzytelności dokonuje bowiem wyłącznie kurator, który reprezentuje prawa wszystkich obligatariuszy.

Przepisy przewidują dwie grupy obligacji, których ogólną sumę nominalną kurator zgłasza do masy upadłości, tj.:

  1. obligacje nieumorzone do dnia ogłoszenia upadłości, których termin płatności przypada przed tym dniem.
  2. obligacje, których termin płatności przypada po dniu ogłoszenia upadłości.

Ponadto do masy upadłości kurator zgłasza niezapłacone odsetki od wymienionych wyżej obligacji.

Osobna masa upadłości

Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta dają obligatariuszom prawo do uprzywilejowanego zaspokojenia ich roszczeń w ramach postępowania upadłościowego. Z dniem ogłoszenia upadłości emitenta wszystkie składniki jego majątku, na których ustanowiono zabezpieczenie praw obligatariuszy, tworzą bowiem osobną masę upadłości, przeznaczoną wyłącznie na zaspokojenie ich wierzytelności. Dopiero po całkowitym zaspokojeniu roszczeń obligatariuszy pozostałe ewentualnie środki przekazywane są do funduszów ogólnej masy upadłości.

Po uprzednim sporządzeniu przez syndyka planu podziału funduszów osobnej masy upadłości, zaspokaja się z niej kolejno:

1) koszty likwidacji tej masy, które obejmują także wynagrodzenie kuratora;

2) należności obligatariuszy w nominalnej ich cenie;

3) odsetki.

Gdy osobna masa upadłości nie wystarczy …

na pełne zaspokojenie obligatariuszy, niezaspokojone wierzytelności podlegają zaspokojeniu z funduszy ogólnej masy upadłości na zasadach ogólnych. W związku z tym każdy z obligatariuszy obowiązany jest zgłosić indywidualnie swoją niezaspokojoną wierzytelność. Będzie ona zaspokajana już z ogólnej masy upadłości.

O tym jak powinno wyglądać zgłoszenie wierzytelności można przeczytać we wpisie „Zgłoszeni w wierzytelności-wymogi formalne„.