Obligacje korporacyjne

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) z roku na roku stają się coraz popularniejszym instrumentem finansowym. Uważane są one bowiem za bezpieczniejszy sposób inwestycji niż akcje. Jednakże również obligacje przedsiębiorstw łączą się z pewnym ryzykiem, związanym zwłaszcza z możliwością ogłoszenia upadłości emitenta. O tym co robić, gdy ogłoszono upadłość emitenta dowiesz się czytając dalej.

Natychmiastowa wymagalność obligacji

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze „zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości”. Cytowany przepis odnosi się do upadłości likwidacyjnej.

W związku z powyższym, ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki skutkuje natychmiastową wymagalnością wyemitowanych przez nią obligacji. Natychmiastowa wymagalność obligacji oznacza natomiast, że z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta można żądać wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami.

Zgodnie z treścią art. 23c ust. 2 ustawy o obligacjach, z chwilą ogłoszenia upadłości emitenta – niezależnie od przyjętego trybu postępowania upadłościowego – natychmiast wymagalne stają się zobowiązania z tytułu obligacji przychodowych.

Dochodzenie wierzytelności z obligacji po ogłoszeniu upadłości emitenta

Ogłoszenie upadłości emitenta powoduje, że wszyscy jego wierzyciele (w tym obligatariusze) mogą dochodzić swoich roszczeń jedynie w ramach postępowania upadłościowego. Wszelkie wcześniej wszczęte postępowania sądowe (patrz wpis „Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na postępowanie sądowe”), czy też egzekucyjne ulegają odpowiednio zawieszeniu lub umorzeniu. Jedyny wyjątek stanowi ogłoszenie upadłości emitenta obligacji przychodowych, jeżeli emitent w treści obligacji ograniczył swoją odpowiedzialność do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia. Środki przeznaczone na zaspokojenie praw obligatariuszy z takich obligacji nie wchodzą bowiem do masy upadłości, a co za tym idzie, roszczenia obligatariuszy nie podlegają zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym. Roszczenia obligatariuszy posiadających obligacje przychodowe podlegają natomiast zaspokojeniu wyłącznie ze składników majątku przedsięwzięcia, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami upadłego (art. 23c ust. 4 ustawy o obligacjach).

Sposób dochodzenia wierzytelności z obligacji w postępowaniu upadłościowym

Co do zasady do upadłości emitenta stosuje się ogólne przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, a co za tym idzie obligatariuszom przysługują takie same prawa jak pozostałym wierzycielom. Zatem posiadacz obligacji upadłego obowiązany jest na zasadach ogólnych zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości emitenta. Tylko wtedy obligatariusz może uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności. Przy czym, w zależności od trybu prowadzonej upadłości, nastąpi to w ramach podziału funduszy masy upadłości, bądź wykonania przyjętego układu.

W przypadku upadłości emitenta wierzytelności wynikające z obligacji wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości znajdą zaspokojenie w kategorii IV. Pozostałe odsetki należą już do kategorii V.

Na temat wymogów formalnych dotyczących zgłoszenia wierzytelności oraz terminu jego dokonania można przeczytać we wpisach: „Zgłoszenie werzytelności – wymogi formalne” oraz „Termin zgłoszenia wierzytelności”.

Odrębne zasady postępowania przy upadłości emitenta

Ustawodawca przewiduje również odrębne zasady postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości emitenta. Jednakże zgodnie z treścią art. 484 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze odrębną regulację stosuje się jedynie w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu emitującego obligacje, jeżeli dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono zabezpieczenie na majątku emitenta.

Więcej na temat odrębnego postępowania upadłościowego wobec emitenta obligacji dowiecie się z lektury wpisu „Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta”