nowa upadłość konsumenckaSejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do projektu ustawy nowelizującej upadłość konsumencką. Jeżeli Prezydent złoży swój podpis pod ustawą w ciągu dwóch tygodni – co sugerowano na konferencji prasowej w Sejmie – nowa upadłość konsumencka powinna zacząć obowiązywać już w tym roku, w okolicach 15 grudnia. Vacatio legis ustawy wynosi bowiem trzy miesiące i jest liczone od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw po jej podpisaniu przez Prezydenta Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

Dla kogo nowa upadłość konsumencka?

Nowa upadłość konsumencka znacznie łagodzi dotychczasowe rygory. Z jej dobrodziejstwa nie będą mogły skorzystać jedynie osoby, które popadły w długi z winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Co więcej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach oddłużenie konsumenta będzie możliwe nawet bez pełnego zaspokojenia wierzycieli.

Brak środków na koszty postępowania nie stanowi już problemu

Nowa upadłość konsumencka umożliwia  wszczęcie postępowania upadłościowego również tym konsumentom, których dotychczas nie było na to stać. Nowe przepisy bowiem nie tylko obniżają opłatę sądową od wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z 200 zł do 30 zł, ale również przewidują, że „w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa”. Ta swego rodzaju „pożyczka” ma być spłacana z majątku konsumenta po jego likwidacji, a w szczególnych przypadkach nawet umarzana.

Wystarczy jeden wierzyciel

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczyć ma już posiadanie jednego wierzyciela. Stanowi to istotną zmianę z punktu widzenia konsumentów zadłużonych jedynie z powodu kredytu mieszkaniowego.

Upadłość konsumencka nie musi już oznaczać utraty mieszkania

Nowa upadłość konsumencka przewiduje możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Oznacza to możliwość uratowania mieszkania przed licytacją, jeżeli uda się wypracować z większością wierzycieli indywidualny plan spłaty.

Natomiast w przypadku sprzedażny mieszkania konsumentowi będzie przysługiwała większa niż dotychczas suma na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. Suma ta ma może wynieść nawet 24-krotności średniego czynszu najmu.

Poprawki Senatu

Przyjęte poprawi Senatu dotyczą m.in. określenia celów postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ma być ono prowadzone „tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.” Zmiany wprowadzone przez Senat przewidują również możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, o ile „przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.”

Blog o upadłości konsumenckiej

Zaintereswoanym tematyką upadłości konsumenckiej polecam mojego nowego bloga www.upadłośćkonsumencka.com.pl