Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

e-KancelariaPiątek trzynastego niestety okazał się bardzo pechowy dla obligatariuszy e-Kancelarii. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem zarząd spółki złożony wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Pocieszającym może być jedynie fakt, że e-Kancelaria wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Pytanie tylko czy emitentowi uda się przekonać sąd oraz obligatariuszy, że upadłość układowa będzie z korzystniejsza od likwidacyjnej.

.

Poniżej treść komunikatu Zarządu spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.:

„Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ,  Emitent ,  Dłużnik ) informuje, iż w dniu 13 marca 2015 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ( Sąd ), wniosek Dłużnika o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Wniosek został złożony w związku z wystąpieniem niewypłacalności Emitenta, w szczególności z brakiem środków na wykup obligacji serii L (EKA0215) oraz przewidywanym brakiem możliwości obsługi pozostałych serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Złożona w Sądzie propozycja układowa zakłada m.in. restrukturyzację zobowiązań wobec wierzycieli Spółki będących jej obligatariuszami na następujących warunkach:

1) redukcja zobowiązań (należność główna, odsetki) o 75% poprzez ich umorzenie,

2) konwersja całości pozostałych długów niepodlegających umorzeniu   Zarząd proponuje konwersję na akcje Spółki po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 akcję (akcje powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.),

3) umorzenie wszystkich odsetek naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania układu z wierzycielami.

Pomimo złożenia przedmiotowego wniosku, w opinii Zarządu Emitenta stan jego przedsiębiorstwa daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającej wypracowywanie zysków i odzyskanie płynności finansowej. Należy podkreślić, że Spółka kontynuuje wszystkie procesy biznesowe i zamierza je kontynuować w trakcie prowadzenia restrukturyzacji.”

Źródło

Upadłość e-Kancelaria ogłoszono w dniu 20 maja 2015 r. – więcej na temat TUTAJ