e-Kancelaria w likwidacjiPostanowieniem z dnia 18 sierpnia 2015 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych dokonał zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki e – Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa S.A. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku spółki.

Zgodnie z treścią uzasadnienia rzeczonego postanowienia:

„W niniejszym postępowaniu mamy do czynienia z ewidentnym przykładem prowadzenia działalności gospodarczej ze stratą, która nie pozwala zabezpieczyć dostatecznych środków na wykonanie jakiegokolwiek układu, a w perspektywie kolejnych miesięcy skutkować będzie sukcesywnym redukowaniem aktywów masy, oczywiście nie bez na wpływu na perspektywy zaspokojenia wierzycieli. Sąd nie może dopuścić do mnożenia przez upadłą spółkę strat przy rosnącym zadłużeniu masy upadłości, a środkiem zaradczym nie może być konsumowanie zachowanych (do czasu) aktywów. Nie tylko że nie doprowadziłoby to do zaspokojenia wierzycieli zgłaszających się na listę, ale powiększyłoby jeszcze zakres nieregulowanego zadłużenia o zobowiązania powstałe już po ogłoszeniu upadłości. Utrzymywanie sytuacji wstępnie sygnalizowanej przez zarządcę w ostatnich dniach czerwca, a potwierdzonej definitywnie wraz ze złożeniem i zatwierdzeniem pierwszego sprawozdania rachunkowego, w nieodległej perspektywie sprowadziłoby zagrożenie umorzeniem postępowania, które zażegnać można by tylko pod warunkiem mało prawdopodobnego wsparcia masy zaliczkami wierzycieli (por. art. 232 w zw. z art. 361 ust. 1 pkt 2) Prawa upadłościowego i naprawczego).

W obecnym stanie sprawy niedopuszczalne byłoby obstawanie przy niewiarygodnym już dłużej założeniu, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. W tym kontekście dodatkowo zwraca uwagę potencjalnie wysoka wartość likwidacyjna zachowanych aktywów majątkowych upadłego, czyli suma funduszów możliwych – z dużym prawdopodobieństwem – do uzyskania z likwidacji składników masy.

Optymistycznie rysują się zwłaszcza perspektywy utrzymania i sprzedaży przynajmniej zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego. Przeprowadzenie takiej operacji byłoby równoznaczne z realizacją drugiego w hierarchii priorytetów celu postępowania upadłościowego (por. uwarunkowania normatywne wynikające z art. 2, art. 311 ust. 1, art. 316 ust. 1, art. 318 ust. 1 oraz art. 206 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego). Formuła upadłości likwidacyjnej otwiera przed operatywnym i kreatywnym syndykiem bardzo szerokie możliwości efektywnego restrukturyzowania upadłego przedsiębiorstwa, w tym zaś uwolnienia go od krępujących więzi kooperacyjnych w uproszczonym, przyspieszonym trybie (zob. art. 98, art. 99, art. 102, art. 110 ust. 3 – 5, art. 114 ust. 1, art. 118 Prawa upadłościowego i naprawczego). Z przyczyn stricte prawnych, nie byłoby to możliwe do osiągnięcia w reżimie ogłoszonej upadłości z możliwością zawarcia układu”

Pełna treść uzasadnienia dostępna TUTAJ