e-kancelariaZgodnie z dzisiejszym komunikatem, w dniu 20 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki e-Kancelaria z możliwością zawarcia układu. Zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości e-Kancelarii sprawować będzie zarządca w osobie Pana Kamila Hajduka, natomiast na sędziego-komisarza wyznaczony został SSR Jarosław Horobiowski.

e-Kancelaria w upadłości w upadłości układowej

Zgodnie z treścią ww. postanowienia wzywa się:
– wierzycieli Emitenta, aby w terminie 2 miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce sędziego-komisarza (obwieszczenie zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 01 czerwca br.; nr 104/2015 (4735) → pozycja 7446).
– osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu-komisarzowi w terminie 2 miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

O tym jak sporządzić zgłoszenie wierzytelności można przeczytać TUTAJ

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości e-Kancelaria

postanowienie o ogłoszeniu upadłości e-Kancelaria

Propozycje układowe e-Kancelarii

Propozycje układowe e-Kancelaria opisała w raporcie bieżącym nr 28/2015. Zgodnie z jego treścią:

„Dłużnik proponuje nowy sposób restrukturyzacji zobowiązań, zakładając podział wierzycieli na jedną grupę, tj. wierzycieli będących obligatariuszami Spółki. Propozycja układowa dla tej grupy zakłada:

1) brak redukcji zobowiązań poprzez umorzenie wierzytelności;

2) konwersja 50% (z zastrzeżeniem punktu 4) zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji (kapitał wraz z odsetkami ustalonymi na dzień zawarcia układu) na akcje Emitenta, które zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 akcję;

3) zamiana pozostałych 50% (z zastrzeżeniem punktu 4) zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji (kapitał wraz z odsetkami ustalonymi na dzień zawarcia układu) na niezabezpieczone obligacje na okaziciela nowej emisji o następujących podstawowych parametrach:
a. oprocentowanie: WIBOR1R powiększony o marżę w wysokości 1,32%,
b. częstotliwość wypłat odsetek: raz na rok,
c. termin zapadalności: 7 lat od dnia przydziału, z możliwością przedterminowego wykupu.

4) Wierzytelności, które zostaną poddane konwersji na obligacje (50% całości wierzytelności) będą zaokrąglone w dół do wielokrotności 100,00 zł. Różnica pomiędzy 50% całości wierzytelności wobec danego Obligatariusza a wierzytelnością rzeczywiście poddaną konwersji na obligacje (po zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100,00 zł) będzie skonwertowana na akcje, o których mowa w punkcie 2. Wierzytelności konwertowane na akcje będą zaokrąglane z dokładnością do 0,10 zł.

Akcje, o których mowa w punkcie 2 będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje, o których mowa w punkcie 3 będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst.”

Obligacje e-Kancelaria

Na rynku Catalyst znajduje się 12 serii obligacji e-Kancelarii: EKA0215 (seria L) z datą wykupu 2015-02-26; EKA0515 (seria L2) z datą wykupu 2015-05-06; EKA0616 (seria O) z datą wykupu 2016-06-27; EKA0715 (seria K3) z datą wykupu 2015-07-11; EKA0816 (seria R2) z datą wykupu 2016-08-19; EKA0916 (seria S) z datą wykupu 2016-09-15; EKA1015 (seria S1) z datą wykupu 2015-10-23; EKA1016 (seria P) z datą wykupu 2016-10-17; EKA1115 (seria L) z datą wykupu 2015-11-06; EKA1215 (seria R) z datą wykupu 2015-12-04; EKK1016 (seria P) z datą wykupu 2016-10-17; EKK1215 (seria R1) z datą wykupu 2015-12-23.

Przy czym zabezpieczone są tylko dwie serie obligacji (tj. EKA1214 i EKA1014) i to jedynie w formie zastawu rejestrowego na niesławnych już certyfikatach inwestycyjnych.

Informacje dla obligatariuszy

Wszystkich posiadających obligacje e-Kancelarii  zachęcam do lektury przeprowadzonego ze mną wywiadu, który został opublikowany na łamach portalu StockWatch.pl (link TUTAJ), a w którym udzielam odpowiedzi na pytania użytkowników forum obligacji StockWatch.pl dotyczące możliwości i sposobu dochodzenia swoich wierzytelności w obliczu upadłości układowej.

Ponadto polecam zapoznać się z poniższymi artykułami:
Obligacje korporacyjne a upadłość emitenta
Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu układowym – czy warto?

Pomoc prawna

Istnieje możliwość zleceni mojej Kancelarii dokonania zgłoszenie wierzytelności oraz reprezentacji w toku całego postępowania upadłościowego e-Kancelarii.
Kontakt mailowy na adres: mh@kancelariamh.pl lub telefoniczny na nr: 601 153 747.