Masa upadłości
majątek Upadłego istniejący w dniu ogłoszenia upadłości, który służy zaspokojeniu jego wierzycieli. Skład Masy upadłości ustala się na podstawie wpisów w księgach oraz dokumentów bezspornych.


Nadzorca sądowy
jeden z organów postępowania upadłościowego powoływany przez sąd upadłościowy w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.


Postępowanie upadłościowe
jest to procedura regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużnika, w stosunku do którego sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w dwóch trybach: likwidacyjnym – upadłość obejmujące likwidację majątku upadłego oraz układowym – upadłość z możliwością zawarcia układu.


Sąd upadłościowy
sąd rejonowy – sąd gospodarczy właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.


Sędzia komisarz
obligatoryjny organ postępowania upadłościowego. Powoływany jest przez sąd w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Kieruje tokiem postępowania, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, oznacza czynności, których syndykowi, nadzorcy albo zarządcy nie wolno wykonywać bez jego zezwolenia lub bez zgody rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez nich uchybienia.


Syndyk masy upadłości
jeden z organów postępowania upadłościowego powoływany przez sąd upadłościowy w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.


Upadły
podmiot w stosunku do którego właściwy sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości.


Wierzyciel
każdy uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości, choćby wierzytelność nie wymagała zgłoszenia.


Zarządca
jedne z organów postępowania upadłościowego powoływany przez sąd upadłościowy w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, gdy odebrano zarząd majątkiem Upadłemu. Zarządcę ustanawia się także, gdy ustanowiono nad częścią majątku zarząd własny upadłego.


Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

 

Lista wierzytelności
dokument sporządzany przez syndyka, nadzorce sądowego lub zarządce, zawierający spis uznanych wierzytelności wobec upadłego, wyznaczający krąg wierzycieli biorących udział w postępowaniu upadłościowym i uprawnionych do zaspokojenia z masy upadłości.