Zgłoszenie wierzytelnośći

Odsetki od wierzytelności przy upadłości likwidacyjnej

Niezwykle istotną, a zarazem rodzącą wiele nieporozumień jest kwestia zaspokajania odsetek od wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku. Dochodzenie odsetek przy upadłości likwidacyjnej jest jak najbardziej możliwe, jednakże obwarowane pewnymi ograniczeniami Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

(czytaj dalej…)

komentarzy 15 dalej...

Koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości spełnia rolę pozwu w procesie cywilnym. Jednakże, w przeciwieństwie to pozwu, zgłoszenie wierzytelności co do zasady nie łączy się z koniecznością ponoszenia przez wierzyciela jakichkolwiek kosztów. Wyjątek stanowią tu jedynie koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Należności ze stosunku pracy w postępowaniu upadłościowym

Zgodnie z ogólną zasadą postępowania upadłościowego zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym mogą uzyskać jedynie wierzyciele, którzy zgłosili swoją wierzytelność. Jednakże powyższa zasada nie ma charakteru bezwzględnego i ustawodawca wprowadził parę wyjątków. Do owych wyjątków zaliczają się m.in. należności ze stosunku pracy.

(czytaj dalej…)


Termin zgłoszenia wierzytelności

O upadłości dłużnika wierzyciel dowiaduje się najczęściej albo od syndyka, który zawiadamia o upadłości znanych mu za ksiąg upadłego wierzycieli, albo z obwieszczeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz lokalnych dziennikach. Niezależnie od tego kiedy i w jakich okolicznościach wierzyciel dowiedział się o upadłości dłużnika musi on zgłosić swoją wierzytelność w ściśle określonym terminie. Termin zgłoszenia wierzytelności jest jednakowym dla wszystkich wierzycieli.

(czytaj dalej…)

komentarze 3 dalej...

Zgłoszenie wierzytelności – wymogi formalne

Zgodnie z obowiązującą w prawie upadłościowym zasadą, zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenie wierzytelności stanowi odpowiednik pozwu w postępowaniu cywilny i tak jak pozew winno spełniać określone przepisami prawa wymogi formalne.

(czytaj dalej…)

komentarze 22 dalej...

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego w ramach jednego postępowania sądowego. W przypadku upadłości likwidacyjnej, wierzyciele uzyskują zaspokojenie z likwidowanego majątku upadłego, zaś w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu, zaspokojenie wierzycieli następuje w drodze realizacji zawartego układu. Niezależnie od przyjętego trybu postępowania upadłościowego, warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym jest zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela upadłego.

(czytaj dalej…)

komentarzy 26 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0