Upadłość w ogólności

Nowe Prawo upadłościowe

nowe prawo upadłościoweZ dniem 01 stycznia 2016 r. w życie weszła duża nowelizacja przepisów Prawa upadłościowego. Nowe przepisy mają ułatwić wierzycielom dochodzenie roszczeń w toku postępowania upadłościowego, zwiększyć ich wpływ na przebieg postępowania, a przede wszystkim je przyspieszyć.

(czytaj dalej…)


Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnika

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnikaObrót wierzytelnościami w drodze przelewu jest dopuszczalny również po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Co do zasady nowemu wierzycielowi przysługują takie same prawa jak jego poprzednikowi. Ponieważ jednak obrót wierzytelnościami po ogłoszeniu upadłości dłużnika daje możliwości do pewnych nadużyć, a zarazem może skomplikować i przewlec przebieg całego postępowania, prawo upadłościowe i naprawcze wprowadza istotne odstępstwa od powyższej zasady, które znacznie pogarszają pozycję nowego wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

(czytaj dalej…)


Umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym

umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowymUmorzenie zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym jest jedną z najrzadziej stosowanych instytucji postępowania upadłościowego. Po części wynika to z winy samych dłużników, którzy albo zapominają o złożeniu w terminie stosowanego wniosku, albo dopuszczają się działań i zaniechań skutkujących pozbawieniem ich możliwości skorzystania z tego prawa. Tymczasem instytucja ta umożliwia upadłemu rozpoczęcie normalnego funkcjonowania po zakończeniu postępowania.

(czytaj dalej…)

komentarzy 6 dalej...

Zmiany stosunków prawnych dokonane w postępowaniu upadłościowym po jego umorzeniu lub zakończeniu

Upadłość układowaOgłoszenie upadłości pociąga za sobą szereg zmian w stosunkach prawnych, których stroną jest upadły. Część z nich powstaje z mocy prawa z datą upadłości, inne zaś mogą być następstwem działań podjętych w toku postępowania upadłościowego. Niemniej wszystkie one maja służyć osiągnięciu celu postępowania upadłościowego. Co dzieje się z owymi zmianami gdy postępowanie upadłościowe zostaje zakończone lub umorzone?

(czytaj dalej…)

komentarzy 6 dalej...

Zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego na likwidacyjny

Wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości sąd zawsze określa sposób jej prowadzenia. Jednakże tak obrany tryb upadłości zawsze może ulec zmianie. Możliwość ta ma służyć optymalizacji postępowania upadłościowego i gwarantować elastyczność jego prowadzenia. W praktyce najczęstszym przypadkiem jest zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjny.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Doręczenia postanowień

Poland shows bicyclistKażdy kto brał udział w postępowaniu sądowym, czy to karnym, czy też cywilnym, zapewne miał tą przyjemność otrzymać z sądu list zawierający jakieś postanowienie, wyrok, czy też nakaz. Zasada doręczania sądowych orzeczeń jest tak oczywista i powszechnie znana, że mało kto zdaję sobie sprawę, że istnieje postępowanie sądowe, w którym z niej prawie rezygnowano.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Odsetki od wierzytelności przy upadłości likwidacyjnej

Niezwykle istotną, a zarazem rodzącą wiele nieporozumień jest kwestia zaspokajania odsetek od wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku. Dochodzenie odsetek przy upadłości likwidacyjnej jest jak najbardziej możliwe, jednakże obwarowane pewnymi ograniczeniami.

(czytaj dalej…)

komentarzy 15 dalej...

Koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości spełnia rolę pozwu w procesie cywilnym. Jednakże, w przeciwieństwie to pozwu, zgłoszenie wierzytelności co do zasady nie łączy się z koniecznością ponoszenia przez wierzyciela jakichkolwiek kosztów. Wyjątek stanowią tu jedynie koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Upadłość z możliwością zawarcia układu – podstawy

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w jednym z dwóch trybów, tj. albo w trybie likwidacyjnym albo układowym. Upadłość likwidacyjna traktowana jest przy tym jako ostateczność i prowadzona jest gdy zachodzi brak podstaw, by ogłosić upadłość z możliwością zawarcia układu.

(czytaj dalej…)


Szansa na oddłużenie dla konsumenta

Upadłość układowaW 2009 r. do ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadzono nowy odrębny tryb postępowania upadłościowego, tzw. upadłość konsumencką. Celem rzeczonej instytucji jest umożliwienie konsumentom pozbycie się zadłużenia, które powstało na skutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności.

(czytaj dalej…)


  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0