Upadłość układowa

Zmiana układu

zmiana układuJeżeli upadły nie wykonuje postanowień układu albo gdy jest oczywiste, że nie będzie on wykonany przepisy dają wierzycielowi możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o uchylenie układu i otwarcie na nowo postępowania upadłościowego. Ponieważ otwarcie zakończonego postępowania następuje w trybie likwidacyjnym, częstokroć korzystniejszym rozwiązaniem dla upadłego, jak i wierzycieli jest zmiana układu.

(czytaj dalej…)


Uchylenie układu – kiedy może nastąpić?

Uchylenie układuPrawomocne zatwierdzenie układu przez sąd skutkuje zakończeniem postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie układowym. Nie oznacza to jednak definitywnego zażegania niebezpieczeństwa likwidacji upadłej spółki. Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego przewidują bowiem przypadki, w razie zaistnienia których może nastąpić uchylenie układu i otwarcie zakończonego postępowania już w trybie likwidacyjnym. Co więcej, niekoniecznie musi być to następstwem okoliczności zależnych od dłużnika Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Zatwierdzenie układu przez sąd

Zatwierdzenie układuUkład jest aktem prawny o swoistej konstrukcji. Jego specyfika polega na tym, że samo przyjęcie propozycji układowych przez wierzycieli nie przesądza jeszcze o jego ważności i skuteczności. Do tego aby był on wiążący niezbędnym jest bowiem jeszcze zatwierdzenie układu przez sąd w drodze stosowanego orzeczenia.

(czytaj dalej…)


Skutki niezawarcia układu

Skutki niezawarcia układuWierzyciele upadłego zazwyczaj nie tworzą jednolitej grupy, a co za tym idzie nie wszyscy muszą być zainteresowania zawarciem układu. W związku z powyższym nierzadko zdarza się, że zgromadzenie wierzycieli odrzuca propozycje układowe poddane pod głosowanie. Ponadto mogą zajść inne okoliczności powodujące niezawarcie układu. O tym jakie są skutki niezawarcia układu dla postępowania upadłościowego przeczytasz poniżej.

(czytaj dalej…)


Zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego na likwidacyjny

Wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości sąd zawsze określa sposób jej prowadzenia. Jednakże tak obrany tryb upadłości zawsze może ulec zmianie. Możliwość ta ma służyć optymalizacji postępowania upadłościowego i gwarantować elastyczność jego prowadzenia. W praktyce najczęstszym przypadkiem jest zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjny.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Przyjęcie układu

Zawarcie układuKulminacyjnym punktem postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie układowym jest głosowanie nad przyjęciem układu. Determinuje ono bowiem dalszy los całego postępowania upadłościowego, a co za tym idzie ma istotne znaczenie dla samego upadłego, jak i jego wierzycieli. Przyjęcie układu uzależnione jest zaś od spełnienia określonych warunków.

(czytaj dalej…)


Głosowanie nad układem w grupach wierzycieli

Grupy wierzycieliPonieważ poszczególni wierzyciele w różnym stopniu mogą być zainteresowani układem, dla potrzeb głosowania nad jego przyjęciem przepisy przewidują możliwość dokonania podziału wierzycieli na grupy interesu. Rozwiązanie to ma prowadzić do rzeczywistego odzwierciedlenia zainteresowania określonych grup wierzycieli zawarciem układu.

(czytaj dalej…)


Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu układowym

W postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu bardzo ważną rolę odgrywa zgromadzenie wierzycieli. Zwoływane jest ono w celu przeprowadzenia głosowania wierzycieli nad zgłoszonymi propozycjami układowymi, a jego przebieg ma decydujący wpływ na dalsze losy całego postępowania upadłościowego. O tym jak dokładnie przebiega zgromadzenie wierzycieli przeczytasz poniżej.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem zawarcia układu

AnnounceNieodłącznym elementem postępowania upadłościowego w trybie układowym jest głosowanie wierzycieli nad przyjęciem układu. Dla przeprowadzenia rzeczonego głosowania niezbędnym jest zaś zwołanie i odbycie zgromadzenia wierzycieli. Z uwagi na zwiększone ostatnimi czasy zainteresowanie powyższą tematyką, w niniejszym wpisie zostanie przedstawiony tryb zwoływania zgromadzenia wierzycieli celem zawarcia układu.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu układowym – czy warto?

Układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności, według ustawy, objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście. W związku z tym, jeden z czytelników bloga zadał mi ostatnio pytanie: „Po co w takim razie dokonywać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu układowym?”

Jest kilka powodów, dla których warto dokonać zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu układowym. Niemniej niniejszy wpis będzie poświęcony tylko jednemu z nich, w mojej ocenie najważniejszemu.

(czytaj dalej…)

komentarze 3 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0